BURSA HABERLERİ:
TÜMŞAD ŞUBE BAŞKANI METİN ŞENOL SAADET PARTİSİ İL BAŞKANI MEHMET ATMACA'YI ZİYARET ETTİ

İl başkanı Mehmet Atmaca ile bir süre sohbet eden Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, Şehit yakını ve Gazilerin sorunların dile getirdi.
 
Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca, gazi ve şehit aileleri bizleri için her zaman baş tacı olmuşlardır bizler asla gazi ve şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Bizlerin dileği şehit ve gazi ailelerinin refah ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmeleridir. Bizler siyasetçiler olarak sorunları çözme konusunda üzerimize düşen neyse gereğini yapmaya çalışacaklarını ifade ederken ziyaretlerinden dolayı dernek başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.
 
Konuşmaların ardından Metin Şenol il başkanı Mehmet Atmaca ve Osmangazi ilçe başkanı Kerim Bulut’a birer plaket verdi.
 
 
Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol’un dile getirdiği sorunlar ve talepler şunlardı:
 
1.      GAZİ VE ŞEHİT TANIMI
 
MADDE ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Madde 10. - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Madde 61-Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur denilmektedir.
TALEP )Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için canlarını ve uzuvlarını feda eden şehit ve gazilerimizin şehit ve gazi tanımının mevzuatla belli bir çerçeve içerisinde yapılması ve bu tanıma kimlerin gireceğinin açıkça belirlenmesi talep edilmekte, kamuoyunda yanlış tabirlerin kullanımının ve suiistimalinin önüne geçilmesi istenmektedir.
 
2.      ŞEHİT ANNE BABA MAAŞI
 
MAADE ) Kamu görevlisi şehit evli ise anne ve babası aylığının %30 unu %15 anne ve %15 baba olmak üzere bölüşmekte, eş ve çocukları aylığın %70 ini almaktadır.
TALEP  
Er, Erbaş konumunda olarak şehit olan anne babanın almış oldukları aylıklar anne 1300 TL, baba 1300 TL aylık almakta olup bu durum başkaca bir geliri olmayan anne ve baba için geçim sıkıntısına yol açmaktadır.
 Şehit anne ve babalarına yaraşır bir yaşam sürmeleri için 1. nci derece emsal memur maaşı alması sağlanmalıdır. 
 
 
 
3.      GAZİ VE ŞEHİT ÇOCUKLARINA TANITIM KARTI
 
 (Ek fıkra: 12/7/2013-6495/88 md.) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.
TALEP ) 25 yaşını geçen gazi ve şehit çocuklarının babalarından doğan hakkı 25 yaşından sonra kullanamadıklarından dolayı kendilerini gazi ve şehit çocuğu olduğunu ibraz edebilecekleri için tanıtım kartı niteliğinde kişisel bilgilerinin yer alacağı ömür boyu kullanabilecekleri kartı talep etmektedir.
 
 
 
4.      SEYAHAT KARTLARI ENTEGRASYONU
 
MADDE ) (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma araçlarının belirlenmesi, toplu taşıma hizmetinin kapsamı ve bu hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esasların tespiti amacıyla düzenlenmiştir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Engelliler için kimlik kartı: Engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere Bakanlık tarafından verilen ve engellilik durumuna göre ulaşımda refakatçi ile birlikte yararlanma durumunu da gösteren kimlik kartını,
c) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
ç) Seyahat kartı: 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan engelliler ve refakatçileri dışındaki kişilerin ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından düzenlenecek kartı,
d) Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehiriçihatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçlar ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,
e) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri: Rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılanlar hariç olmak kaydıyla, demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehirlerarası toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,
ifade eder.
 
TALEP ) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenerek verilen seyahat kartlarına açıkça “Gazi, Gazi Eşi, Gazi Çocuğu, Gazi Annesi, Gazi Babası, Şehit Annesi, Şehit Babası, Şehit Eşi ve Şehit Çocuğu ibaresinin yazılması, şehir içi toplu taşıma araçları ile gerçekleşen ulaşımda özel sektör tarafından sunulan hizmetlerde sıklıkla karşılaşılan engellemelerin önüne geçecek ciddi yaptırımlar getirilmesi ve özellikle denizyolu araçları ile yapılan seyahatin  özel işletmelerce de ücretsiz olarak kabul edilmesi talep edilmektedir.
    Mevcut kartların Türkiye Cumhuriyeti’ nin 81 İlinin tamamında toplu ulaşım araçlarına, kamuya ait sosyal tesis ve müesseselere entegrasyonu yapılarak kullanılması sağlanmalıdır.
 
 
5.      MERNİS VERİ TABANINA GAZİ ŞEHİT BİLGİSİ İŞLENMESİ
 MADDE ) Nüfus kütükleri üzerinde tam bir denetim kurmak ve nüfus kütüklerini güvenilir belgeler haline getirerek hizmette sürat ve verimlilik sağlamak, Merkezde bir bilgi bankası oluşturmak ve bu yoldan nüfus kütüklerindeki bilgileri kamu hizmetleri açısından değerlendirmek, Nüfus kütüklerindeki bilgileri istatistik verileri olarak değerlendirerek, nüfus ve aile istatistiklerini elde etmek. Her vatandaşa bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası vermek suretiyle isim benzerliğinden dolayı ortaya çıkan aksaklıkları gidermek ve kamu kuruluşları arasındaki bilgi alışverişini hızlandırmak amaçlanmıştır.
TALEP ) Bu amaçla MERNİS veri tabanına gazi ve şehit bilgisi ve emekli statüsü işlenerek yeni düzenlemede nüfus idarelerince verilecek cipli kimliklerde bu bilgilerin yer alması ve gerekli kurum ve kuruluşlarda gerekli desteğin ve öncülüğün sağlanmasını talep edilmektedir.
 Nüfus müdürlüklerinin kayıtlarında alınan vukuatlı nüfus kayıt örneklerinde Şehit ve Merhum Gaziler Vefat olarak işlenmiş ve görülmektedir.. Nüfus müdürlüklerinde ki kayıtlarda Şehit  ve gazilerini nitelikleri belirtilmelidir.
 
  
6.      GAZİ VE  ŞEHİT AİLELERİNE VERGİSİZ ARAÇ 
 
4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununun 7. Maddesi gereği ülkemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza bedeli 2020 Yılı itibariyle 303.200 TL yi aşmayan araçlarda her 5 yılda bir araç değiştirecek şekilde ÖTV istisnası uygulanmaktadır.
  Ülkemizde özürlülere verilen bu hakkın aynısını SGK 3713, 2330, 5434 ve 5510 sayılı kanunla emekli edilen gazi ve şehit aileleri ile evli olan şehit’ in eş ve anne babayı ayrı ayrı kapsayacak şekilde bu haktan her 5 yılda bir yararlandırılması gerekmektedir.
  ÖTV dahil 303.200 TL olarak araç alınabileceği belirlendiğinden iki ayağı olmayan bir Gazimizin akülü ve tekerlekli sandalyesini koyması gerektiği bir aracı alma zorunluluğu olması hesabı ile mevcut döviz kurlarındaki ve enflasyon verilerindeki artış ile hali hazırda araçlardan birini alma imkanı kalmadığından bu miktarın yükseltilmesi ayrıca ticari olarak geçen ancak hususi olarak kullanılacak araçlar dada motor hacmine bakılmaksızın düzenleme yapılması.
  4760 sayılı ÖTV kanununun 7. Maddesinin özürlülere verdiği hakkın SGK 3713, 2330, 5434 ve 5510 kanunlarından emekli edilen gazileri de  kapsayacak şekilde genişletilmesi Anayasamızın 10. Maddesine de tam uyum sağlayacağı gibi her biri çeşitli sakatlıkları olan gazilerimizi ve şehit anne baba eş ve çocuklarının aile bütünlüğünü koruyacağı ayrıca özürlü raporu alma çilesinden kurtulup SGK dan alacakları hak sahiplik belgeleriyle çözüleceği kanısındayız.
 
7.      GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNİN KONAKLAMASI
 
TALEP ) Şehit anne, babası ve evlenmemiş şehit eşi / gazilerimiz ve eşleri olmak üzere bulundukları illerde veya seçilen rehabilitasyon oluşumu sağlayan pilot bölgelerde konaklama merkezlerinin açılması, bakıma muhtaç konumuna gelen Şehit anne, babası ve evlenmemiş şehit eşi / gazilerimiz ve eşleri aldıkları maaşlar ile döner sermaye sağlanarak devlete yük olmadan rahat ve huzur içinde bakım yaşam alanları oluşturulmalıdır.  (Ailenin tek evladı var oda şehit olmuştur. Gazimizin uzuv kaybı yaşadığından dolayı hayatını idame edememektedir. Hayat olan eşi ona ömür boyu hizmet ettiğinden gazi eşi de bu imkânlarda faydalandırılması talep edilmektedir.
 
 
8.      YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ
 
   MADDE ) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu (a.b.c) bentlerine göre a ) Genel Kurmay Başkanlığının 27.11.2008 tarihli ve 1680-9584908/Per.D.Şht.Gz.İşl.Ş.1171199 sayılı yazısı. b ) Hukuk müşavirliğine 04.12.2008 tarihli ve B.05.1.EGM.0.13.04.04-41932-1551-3341 sayılı yazısı, c ) Bakanlık Hukuk müşavirliğimizin 20.01.2009 tarihli ve B.05.HUK.0.00.00.02-6470301/1097 sayılı yazısı. (Özet olarak ) Askerlik görevleri esnasında ( Er, Erbaş ve Subay vazife malulleri dahil ) hayatlarını kaybedenlerin dul/yetimleri ile yaralanarak malul olanlara, malullerin ölümü halinde bunların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulanlar.1 . 2 . ve 3 . dereceye kadar yükselmiş yukarıda sayılan hak sahibi kişiler kapsamına girenler hususi damgalı Pasaport ( YEŞİL PASAPORT ) alabileceklerdir. NOT : Bir Er veya Erbaşın 3/1 Dereceye inebilmesi için en az lise mezunu olması gerekir.
   TALEP ) Bu bağlamda Kamuda görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve Uzman Er bu haktan faydalanmaktadır. Er/Erbaş gazi ve şehit ailelerinin çoğunluğu lise mevzunu olmadıklarından bu haktan yararlanamadıkları için gazi ve şehit ailelerinin yıl ve dereceye bakılmaksızın harç muafiyetli yeşil pasaport verilmesi talep edilmektedir.  (Şehit eşi evlenmemiş, şehit çocukları ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ BİTENE KADAR, Şehit anne/babası, Gazi ve eşi /çocukları ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK ÜZERE dahil edilmelidir.)
 
9.      ZİYARET VE DURUM TESPİT
 
TALEP ) İl, İlçe ve Köylerde ikamet eden şehit ve gazi ailelerini ikamet adreslerinde sıklıkla ziyaretler yapılarak durumlarının izlenmesi ve ihtiyaçlarının tespiti ve sorunlarının çözümü büyük önem taşıdığından, bu amaçla illerde bu konuda yetiştirilecek uzman personel ve donanımlı ekipler oluşturulması gerekmektedir.
    
 
 
 
 
 
10.  GAZİ VE ŞEHİT İSMİNİN KULLANILMASI
 
TALEP ) Şehit ve Gazi kelimelerin her türlü unvan ve adla kurulacak iktisadi işletmeler ve şirketler ile özel ve tüzel kişilikler tarafından kullanımına sınırlama ve denetim getirilmesi. Gazi ve şehit aileleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olduğundan gazi ve şehit adının denetim ve kontrolünün izne tabi kelime ve başına ve sonuna getirilecek eklerle kullanılabilmesi izne tabi adlar olarak mevzuatla tanımlanması, bu şekilde her türlü istismarın önüne geçilmesi talep edilmektedir. Şehit ve Gaziler yararına kurulan tüzel kişilikler tarafından işletilen iktisadi işletmelerinin kapıdan gezerek gazete ve dergi satışı, vergi dairelerinden alınan makbuz ile İl Ticaret Müdürlüklerinden alınan kapıdan satış belgesi ve çalıştırdıkları sigortalı eleman için yetki belgesi düzenlemek suretiyle “Şehit ve gazi ailelerine yardım yapıyoruz” şeklinde istismara yönelik ticari faaliyetlerin önüne geçilmesi için kapıdan satış yetkisinin gazete ve dergi satışlarında yasaklanması istismarın da önüne geçeceği değerlendirilmekte olup, Şehit ve Gazi aileleri tarafından kendi isimleri kullanılarak yardım toplanılıyor algısı oluşturan bu tür istismar edici gazete ve dergi satışlarının durdurulması talep edilmektedir.
 
   Resmi Derneğimiz dışında hiçbir dernek ve kurumlara şehit ve gazi adını kullanarak  dernek açılmasına ve basın da  kullanılmasına ilgili idari ve mülki amirliklerince izin verilmemesini
 
 
11.  MADALYA VERİLMESİ
 
   MADDE ) 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu; Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 24/10/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/10/1983 Sayı : 18203 
   Devlet Övünç Madalyası;
   Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde ve ya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir. Madde 5 – (Değişik: 13/7/2013-6496/28 md.) Madalya ve nişanlar, hak edenin ölmesi hâlinde, bu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu hâlinde Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.
Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci fıkradaki usul uygulanır.
     Tescil ve terkin edilir.
         TALEP ) Devlet Övünç Madalyası alacak hak sahipleri yukarıda yasayla belirlenmiş olmaktadır. Yapılan düzenlemeyle (1) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 72 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “tahkikle” ibaresinden sonra gelmek üzere “, trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla” ibaresi eklenmiştir.(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 72 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine “tahkiki” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak” ibaresi eklenmiş, (d) bendinde yer alan “Ceza” ibaresi “Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir. (4) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin” ibaresi eklenmiştir. 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle vazife malulü olan gazi ve şehit ailelerinin statüleri değişmesine rağmen madalya verilmemiştir, ayrıca vazife malulü olan gazi ve şehit aileleri de bizlerin çocukları da vatani görevini yaparken gazi ve şehit oldular bizlerde gazi ve şehit aileleri olarak devlet tarafından onurlandırılmak ve bizlere verilecek olan madalyayı göğsümüze takıp onuru yaşamak istediklerini ve ayrım yapılmadan tüm gazi ve şehit ailelerine verilmesini talep etmekteler.
 
 
12.  BAKANLIK VE YA MÜSTEŞARLIK KURULMASI
 
TALEP ) TC Devleti vatandaşı olan her birey vatani görevi için askerliğe MSB lığınca davet edilerek Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde askerliğe devam ettiriliyor. Bu süre zarfında kişin gazi ve ya şehit olması neticesinde özlük hakları için emekli sandığına yönlendiriliyor, emekli olan kişi emekli oluş süresinden sonraki işlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından giderildiğinden dolayı yazışmalarda, özlük hakların da  ve iyileştirilmesi gereken yaşam şartları bürokrasiye takılmaktadır. Sonuçta haklarına kavuşmuş olsa bile geçen zaman sonucunda hak mahrumiyetleri yaşanmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi konusunda tek bir bakanlık üzerinden işlem yapılması ve ya ( M S B ) tekrardan bağlanması talep edilmektedir.
 
 
13.  KAMU SPOTU
 
TALEP ) Bu topraklar için bu güne kadar can veren ve uzuvlarını veren kahraman gazi ve aziz Şehitlerimizin niçin ve neden Gazi ve Şehit olduklarını, geleceğimiz olan ve bu ülkenin geleceği olan çocuklarımıza ve toplumumuza daha iyi anlatabilmek için TV, Radyo kanallarında kamu spotu olarak yayımlanıp toplumun bilinçlenmesi, bu ülke için bedel ödeyen Gazi ve Şehit ailelerine bakış açılarının değişmesi ve saygınlık görmeleri hususunda çalışmaların yapılması konularında yayın yapılması talep edilmektedir.
 
14.  ŞAHADET BELGESİ
 
   MADDE ) Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesinin 2’inci Bölüm 8’inci Maddesine göre; Şehit personelin bekar ise anne veya babasına (anne ve baba boşanmış ise her ikisine), evli ise ayrıca eşine şehadet belgesi verilir denilmektedir. Şehit olup ta şehitliğe ve ya kent, kasaba ve köy mezarlıklarına defnedilmiş olan bazı ailelere şahadet belgesi verilmediğinden kurum ve kuruluşlarda şahadet belgesi istendiğinden sıkıntı yaşamaktalar.
   TALEP ) Genel Kurmay Müfredatına göre şehit, görev şehidi ve vefat statüsünde değerlendirmeler Aile ve Sosyal Politikalar Banaklığı ile koordine edilerek arada oluşan mağduriyetlerin giderilmesi konularında çalışmanın yapılması, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu güne kadar şehit olan ailelere şahadet belgesinin verilmesi talep edilmektedir.
 
 
15.  KATKI PAYI ALINMAMASI
24 Mart 2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete’nin Tebliğler bölümünde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmış olan Sağlık Uygulama Tebliğ ( SUT ) bulunmaktadır.
SUT’ un Birinci Bölümünde Genel hükümler başlığı altındaki 1.9.2 maddesinde ilave ücret alınmayacak kişiler belirtilmiştir. Kişiler aşağıda sunulduğu gibidir.
a)      1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden
b)       2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
c)      Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınmaz.
24 Mart 2013 tarihinden 04.09.2019 ( 30878 ) tarihileri arasında 1005, 2330, 3713 sayılı kanunlara dayanarak malul maaşı alan Vazife malulleri ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hem muayene katılım payı hem de ilave ücret ödememişlerdir.
 
Bu kapsamda 5434 sayılı Emekli Sandığı kanununun 44. 45. 46 ncı maddelerine dayanarak malul maaş alan vazife malullerinin sadece kendileri muayene katılım payı ödememiş ancak ilave ücret ödemişlerdir.
 
04.09.2019 tarihten bugüne kadar tebliğideki aşağıda belirtilen eksik ifadelerden dolayı 5434 sayılı Emekli Sandığı kanununun 44. 45. 56 ncı maddelerinde dayanarak malul maaşı alan Vazifen malullerinin bakmakla yükümlü olduğum kişileri ise hem muayene katılım payı hem de ilave ücret ödemek zorunda kalmışlardır.
 
Her ne kadar İstiklal, Kore ve Kıbrıs savaşlarına, Terörle mücadeleye katılarak veya kaçakçılığı men ve takibinde görev yaparken malul kalmışlarsa da 5434 sayılı Emekli Sandığı kanununun 44. 45. 56 ncı maddelerine dayanarak malul maaş alan Vazife malulleri vatanın başka illerinde kendilerine verilen görevlerini en iyi şekilde icra etmeye çalışırken, kendi kusur ve ihmalleri olmadan, engelli olan kamu görevlerdir.
 
Görevleri sırasında arkalarında bıraktıkları ailesini yüce devletimizin güvencesine teslim etmiş ve hiç şüphe duymamış bu kamu görevlileri sayesinde diğer mesai arkadaşları savaşlarda, terörle mücadelede ve kaçakçılığın men ve takibinde görev yapmışlardır" dedi. 
 
 


 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner104

banner81

banner82

banner83

banner84

banner91

banner95

banner97

Fikirler yarışmaya devam ediyor, Bursa kazanıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda yeni fikirler üretilmesi...

Haberi Oku